Shinjo Miso - Brand

1 product
  • Shinjo Salted Rice Malt - Shio Koji 200g