16 products
 • Yutaka Wasabi Paste 43g
 • Yutaka Premium Wasabi Paste with Bits 42g
 • Yutaka Wasabi Powder S-07 1kg
  • Bulk Discount
 • Wasabi Sachets 500x1.5g
 • Kinjirushi Freshly Grated Wasabi Sachets RW-22 200x2.5g
  • Bulk Discount
 • Kinjirushi Grated Wasabi 43g
 • Kinjirushi Kizami Wasabi - Shredded Wasabi In Soy Sauce 250g
  • Frozen
 • Kinjirushi Oroshi Nama Wasabi RCE300 300g
  • Frozen
 • Kinjirushi Kona Wasabits AR-1 -Powdered Horseradish 1kg
 • Hachi - Mustard Paste - Nama Nerikarashi in Tube 45g
 • Kinjirushi Grated Wasabi 120g
 • Kinjirushi Hokkaido Wasabi 43g
 • Kinjirushi Oroshi Honwasabi No Artificial Colour FS-208 200g
  • Frozen
 • Hachi Mustard Powder 300g *BEST BEFORE DATE - 17/12/2023
 • Kinjirushi Powdered Horseradish 25g
 • Kinjirushi Nama Oroshi Wasabi R-1 200g
  • Frozen